Εκτύπωση

Ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε Κιλκίς αποσπασμένων σε άλλα Π.Υ.Σ.ΔΕ.

on .

 Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας,  οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες Διευθύνσεις και κατ΄εφαρμογή του  με αριθμ. πρωτ. 101362/Ε2/19-6-2018 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ , παρακαλούνται οι ανωτέρω αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν και να  αποστείλουν τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις σχολικές μονάδες της οργανικής ή προσωρινής τοποθέτησης τους.

Τα συνημμένα έγγραφα έχουν αποσταλεί σε όλες τις Διευθύνσεις της χώρας προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί.